» » » » Mentoring Program

Mentoring Program

วันที่ 11 สิงหาคม 2563
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี นำโดย อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ดร.ปีติกมล คงสมัย ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพี่เลี้ยงฯ (Mentoring Program) ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย
.
1. รศ.ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่าย ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2. คุณกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย สป.อว.
3. ดร.อรกนก พรรณรักษา ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
4. คุณนรินทร์ พสุนธราธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์
5. คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. คุณปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
7. คุณชนินทร์ สุขอาบใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สป.อว.
8. คุณประภารัช ทิพย์สงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สป.อว.
.
การเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) ในครั้งนี้ มีผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.ดร. ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย และบริการวิชาการ ผศ.ดร. สุนันท์ สีพาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร. สุนทร ปัญญะพงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและให้การต้อนรับ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง และรับฟังแผน/แนวทางการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง จากสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รวมทั้งรับทราบและฟังคำแนะนำการดำเนินงานโครงการฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร สป.อว.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *