• บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานเพื่อยื่นคำขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

(…….ไฟล์ word แนบ……)               (…….ไฟล์ PDF แนบ……)

  • แบบฟอร์มประกอบการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

(…….ไฟล์ word แนบ……)               (…….ไฟล์ PDF แนบ……)

  • แบบฟอร์มยินยอมการเปิดเผยผลงานวิจัย

(…….ไฟล์ word แนบ……)               (…….ไฟล์ PDF แนบ……)