Stop in and see us!

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

อาคารสุรพัฒน์1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-4825
E-mail :