ความเป็นมา

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มอบหมายให้เทคโนธานี ดำเนินโครงการจัดตั้งสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO) เป็นผู้รับผิดชอบงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ โดยรวมงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ งานให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (งานกฎหมาย งานสืบค้นและฐานข้อมูล และงานอื่นๆ) งานฝึกอบรม ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประเมินมูลค่าและสิทธิประโยชน์ และงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ มารวมไว้ภายใต้ หน่วยงานเดียวกัน

 

       ดังนั้นโครงการจัดตั้งสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเป็นโครงการที่สนับสนุนการให้ บริการการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม ใน การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นภายใน มหาวิทยาลัยไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์  โดยสามารถบูรณาการงานเข้ากับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (suranaree university of technology  business incubator : sutbi)  ได้อย่างชัดเจน ภายใต้ บริบทเทคโนธานี

วิสัยทัศน์

      “มุ่งมั่นส่งเสริมการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งพัฒนาต่อยอดในการใช้ประโยชน์เชิงกิจ”

 

พันธกิจ

• ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ

• จัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนิสิต นักศึกษาบัณฑิต และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปี

• จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้งาน ในภาคเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

• ส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

• ให้บริการวิชาการในรูปแบบ one stop service

 

บริการของสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO)

1. การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

2. การยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 

3. การจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4. การเสาะหาและจับคู่เทคโนโลยี

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีออกสู่เชิงพาณิชย์

6. การวิเคราะห์ศักยภาพงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น