• บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานเพื่อยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

(…….ไฟล์ word แนบ……)               (…….ไฟล์ PDF แนบ……)

  • แบบฟอร์มประกอบการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

(…….ไฟล์ word แนบ……)               (…….ไฟล์ PDF แนบ……)

  • แบบฟอร์มยินยอมการเปิดเผยผลงานวิจัย

(…….ไฟล์ word แนบ……)               (…….ไฟล์ PDF แนบ……)