อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ

ผู้อำนวยการเทคโนธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล

รองผู้อำนวยการเทคโนธานี

ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง

รองผู้อำนวยการเทคโนธานี

ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี

ฝ่ายสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

อาจารย์ ดร .ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์