วิดีโอแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมการสืบค้นสิทธิบัตรโลก

วิดีโออธิบายวิธีการสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น

วิดีโออธิบายสรุปการค้นหาสิทธิบัตร

แบบฟอร์มสำหรับขอใช้บริการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพและความพร้อมของเทคโนโลยี

(…….ไฟล์ word แนบ……)               (…….ไฟล์ PDF แนบ……)