ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี

ฝ่ายสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

อาจารย์ ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ดร.ปีติกมล คงสมัย

หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญา   หน่วยบริการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี

แพรวพรรณ ภูคะมา

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

 

ศักดิ์ติญานนท์ คงทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิริมา พิณเพียงจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

บุปผาชาติ กันสา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter Projects