ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์  ธรรมจักร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

Email : nirawat@sut.ac.th

โทรศัพท์ : 044-224825

ชื่อ-สกุล : ดร.ปีติกมล คงสมัย (เฟรนด์)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

Email : peetikamol.k@g.sut.ac.th

โทรศัพท์ : 044-224825  / 095-8145910

ชื่อ-สกุล : สิริมา พิณเพียงจันทร์ (โบว์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของเทคโนโลยี

Email : bowsirima@g.sut.ac.th

โทรศัพท์ : 044-224825 / 095-8145910

ชื่อ-สกุล : บุปผาชาติ กันสา (ไก่)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

Email : Buppha_chat@g.sut.ac.th

โทรศัพท์ : 044-224825  / 095-8145910

ชื่อ-สกุล : ศักดิ์ติญานนท์ คงทอง (ปอนด์)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : saktiyanont.k@g.sut.ac.th

โทรศัพท์ : 044-224825  / 095-8145910

ชื่อ-สกุล : แพรวพรรณ  ภูคะมา (เอ)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปํญญา

Email : praewpun@g.sut.ac.th

โทรศัพท์ : 044-224825 / 095-8145910