• บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานเพื่อยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

(…….ไฟล์ word แนบ……)               (…….ไฟล์ PDF แนบ……)

  • แบบฟอร์มประกอบการเพื่อยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

(…….ไฟล์ word แนบ……)               (…….ไฟล์ PDF แนบ……)

  • แบบฟอร์มยินยอมการเปิดเผยผลงานวิจัย

(…….ไฟล์ word แนบ……)               (…….ไฟล์ PDF แนบ……)