ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ.2562

ระเบียบการบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 2562